Apple M2

มีการเผยผลทดสอบ Mac พบ รุ่นชิป Apple M2 ยิ่งมี SSD ความจุเยอะ ยิ่งอ่าน/เขียนแรง

และเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่ Apple M2 เป็นต้นมา Apple มีการกั๊กสเปกการเขียน/อ่าน (Read/Write) ของ SSD เนื่องจากจำนวนของชิปที่แตกต่างกัน ซึ่งรุ่นเริ่มต้นจะมีความเร็วของ SSD ที่ช้ากว่า หากใครอยากได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะต้องอัปเกรดความจุ SSD อย่างน้อยไป 1 ความจุ

ยกตัวอย่าง Apple M2 ใน MacBook Air 2 รุ่นใหม่ รุ่นเริ่มต้น 256GB มี SSD ความเร็วที่แตกต่างกันดังนี้

  • Macbook Air M2 ความจุ 256 GB อ่าน/เขียนที่ความเร็วราว 1.5 GB/s
  • Macbook Air M2 ความจุ 512 GB อ่านที่ความเร็วราว 2.8 GB/s เขียนที่ความเร็วราว 2.1 GB/s
  • Macbook Air M1 ความจุ 256 GB อ่านที่ความเร็วราว 2.7 GB/s เขียนที่ความเร็วราว 2.1 GB/s

แต่ผลการทดสอบจากทาง Reddit พบว่า ยิ่งเราเพิ่มความจุมากขึ้นเท่าไหร่ ความเร็วในการอ่านเขียนของ SSD จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วย ตามผลการทดสอบด้านล่างนี้

ทดสอบความเร็ว SSD ของ Mac mini M2

ผลการทดสอบก็ชัดเจนว่าความเร็วระหว่าง 256GB, 512GB และ 1TB นั้นแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันไม่มากระหว่าง 1TB และ 4TB ครับ ใครที่ต้องการความเร็วมาก ๆ งานนี้ก็ต้องอัปเกรด SSD ตามขึ้นไปด้วย

อัพเดทข้อมูลไอทีใหม่ๆ : ข่าวไอที

ผู้สนับสนุน :คลิ๊ก!!