Terms and Conditions – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่จัดทำโดย www.siamits.com (“บริษัท” “เรา” หรือ “พวกเรา”) โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราหรือมีส่วนร่วมกับบริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา

การใช้เว็บไซต์และบริการ: ก. คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการของเรา ข. คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ง. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ siamits.com และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ข. คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย ทำซ้ำ หรือสร้างงานดัดแปลงจากเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ลิงค์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเหล่านี้ ข. การโต้ตอบ ธุรกรรม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่คุณมีกับบุคคลที่สามนั้นเป็นเพียงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโต้ตอบเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิด: เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีให้ ข. ไม่ว่าในกรณีใด siamits.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา

การชดใช้ค่าเสียหาย: คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง siamits.com บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว: โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล: ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาล

การแยกออกจากกัน: หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่อัปเดตจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดตแล้ว